11سپتامبرواهانت به پیامبر اسلام

11سال از11شپتامبر گذشت و برای بسیاری از آمریکاییها شوک وخشونت آن لحظه هنوز پیش چشمانشان زنده است 11سپتامبرافسانه امنیت ملی آمریکا رادر هم شکست ودر جنگ افغانستان وعراق نیز افسانه نظامی گری هالیوودی رااز بین برد آمریکالب11سال وقت ومیلیاردها دلارهزینه هنوز دچار سردرگمی است آنچه از اوضاع کنونی آمریکا غم انگیز تراست از بین رفتن حس اتحاد وروحیه مبارزه بادشمن واحد است که پس از وقوع 11سپتامبردر مردم آمریکا به وجود آمده است ودو حزب عمده ا-به دلیل جنگ عراق و2-به دلیل انتخاب اوباما به ریاست جمهوری شدیدا به دو گروه کاملا متفاوت ومتعارض تقسیم شده اند واین دوحزب آنقدر دچار اختلال درباره منافع حزبی و محلی ومنافع گروههای خاص شده اندکه فراموش کرده اندمنافع عمومی هم وجود دارد.در مقایسه با 11سال پیش توان آمریکا کاهش یافته،اعتبارآمریکا پایین آمده و جامعه دچار دو دستگی و شکاف شدید شده است در یازدهمین سالگرد 11سپتامبر دوباره آمریکا دست به اقدامی زدو به ساحت مقدس پیامبر اسلام در قالب فیلمی اهانت آمیزتو هین کرد وقلب مسلمانان جهان رابه درد آورد مشکل اصلی آمریکا اسلام وقرآن است.آنها اصل دین رانشانه رفته اندتابلکه بتوانند کمی از موج بیداری اسسلامی رادر بین مردم بکاهند ولی مردم هر روز بیشتر از دیروز به اسلام ملحق میشوند.دیدیم که امت اسلام چگونه از پیامبر خود دفاع کردند وحتی در برخی کشورها به خاک و خون کشیده شدند.ماهمه اعضای گردان سایبری عماربادلی سوخته پشت سر ولی زمان خود این اقدام رامحکوم میکنیم وبه آقا امام زمان تسلیت میگوییم.وانشاءالله روزی فرابرسدکه با ظهور خود آمریکای جنایتکار وپلیدو حامیانش به سزای کردار خود برساند.آیا لازم نیست آمریکا که سالهاست خودرارهبر جهان پنداشته ولی در واقع در حال غرق شدن است  از خود بپرسد آمریکا به کدامین سو میرود آیا آمریکا نباید از خود بپرسد که با این اقدامات نه تنها میتواند به اهداف خود برسد بلکه باعث اتحاد بیشتر مسلمانان میشود.

/ 0 نظر / 9 بازدید